the kites

大須賀 真人 (bass & vocal)
上田 滉人 (guitar & chorus)
photo by hana yamamoto